Definicja Psychoterapii Psychodynamicznej


Psychoterapia psychodynamiczna jest zarówno metodą leczenia, jak i sposobem myślenia – o pacjencie, a także o relacji między pacjentem a terapeutą. Oparta jest ona na zasadach i technikach teorii psychoanalizy autorstwa Zygmunta Freuda – koncepcji rozwijanej i wzbogacanej przez wielu autorów, aż do czasów dzisiejszych, z uwzględnieniem dokonań w dziedzinie neuroscience. Główne założenie podejścia psychodynamicznego skoncentrowane jest na problematyce procesów nieświadomych, które wpływają na codzienne funkcjonowanie człowieka. Wiedza na własny temat, świadome przekonana i motywy to tylko pewna część wewnętrznej rzeczywistości psychicznej każdego z nas. Kwestię nieświadomości w kontekście psychoterapii sprowadzić można do postaci kilku zasadniczych kwestii.

Przede wszystkim, izolacja obszaru nieświadomości od świadomości służy ochronie jednostki przed treściami, które w jej subiektywnym przeżyciu mogą być odbierane jako trudne i zagrażające – treści te są zaś odkrywane są w procesie psychoterapii co pozwala uzyskać nad nimi kontrolę. Proponowane przez nas podejście zakłada też, że w trakcie psychoterapii ludzie mają tendencję do nieświadomego odgrywania w kontakcie z psychoterapeutą istotnych dla nich niegdyś relacji, powtarzania pewnych mechanizmów, które w przeszłości pomagały poradzić sobie w trudnych sytuacjach rozwojowych, a wobec aktualnie doświadczanych sytuacji mogą okazywać się być zbyt sztywne, nieskuteczne i nieadekwatne w stosunku do rzeczywistości. Dlatego sposób naszej pracy akcentuje sposób kształtowania się i dynamikę relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą, które to stają się przedmiotem rozważań służących ich zmianie. Istotnym obszarem refleksji podejmowanym podczas spotkań psychoterapeutycznych jest zarazem sfera konfliktów wewnętrznych pacjentach odnoszących się do sprzeczności pomiędzy różnorodnymi potrzebami, popędami i wyobrażeniami. Uzyskanie wglądu w konfliktowy obszar, zarówno pod względem intelektualnego zrozumienia jego istoty, jak i doznania emocjonalnego przeżycia z nim związanego, umożliwia bardziej świadome i dojrzałe  jego rozwiązanie.

W proponowanym przez nas podejściu psychoterapeuta określa z pacjentem zasady prowadzenia terapii oraz cele terapeutyczne, które wspólnie będą się starali osiągnąć – cele te mogą być w trakcie terapii zmieniane lub doprecyzowywane. Najczęściej jednak zmiany zachodzące podczas terapii dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zmiany funkcjonowania. Psychoterapia psychodynamiczna jest skierowana do szerokiej grupy osób doświadczających różnorodnych trudności. Szczególne znaczenie dla naszego zespołu ma indywidualne podejście i dobór sposobu pracy do każdego pacjenta i jego problematyki, która ujawnia się podczas psychoterapii.